Algemene voorwaarden

All-Tech BVBA is een onderneming die zich bezighoudt met de plaatsing, het onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties, sanitair, ventilatietechnieken en algemene elektriciteitswerken en dit zowel in nieuwbouw-, renovatie,- als industriële projecten. All-Tech BVBA werkt voor particulieren én voor professionelen.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. De algemene voorwaarden van All-Tech BVBA zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd ‘klant’. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Indien de klant een professioneel is, zal deze ervan in kennis gesteld zijn dat All Tech BVBA de werkzaamheden enkel zal uitvoeren onder toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Studies, offertes en overeenkomsten

2.1. De offertes van All-Tech BVBA zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend. Indien de offertes per e-mail worden bezorgd, zijn zij slechts bindend wanneer zij nadien ook, ondertekend door de zaakvoerder of zijn aangestelde, worden bezorgd aan de contracterende partij.

2.2. De offertes blijven één maand geldig. Indien de klant een particulier is, is de offerte bindend, behoudens tegenbericht binnen een termijn van 8 dagen na de offertedatum, en begint de termijn van één maand alsdan pas te lopen.

2.3. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

2 2.4. In afwijking van art. 1793 BW, kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

2.5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van All-Tech BVBA, en zijn dus beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant, noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en All-Tech BVBA behoudt zich het recht om schadevergoeding te eisen, ten bedrage van minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

2.6. Indien de klant een particulier is, worden de afmetingen van de radiatoren opgenomen door All Tech BVBA. Dit kan slechts gebeuren, wanneer het gebouw wind- en waterdicht is.

2.7. Indien de klant een professioneel is, zal deze zelf instaan voor de inschakeling van een studiebureau, teneinde de nodige studies en metingen uit te voeren. All Tech BVBA zal de werken uitvoeren overeenkomstig de studie, die werd opgesteld door het desbetreffende studiebureau.

Artikel 3 – Veiligheidscoördinatie

3.1. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen door All-Tech BVBA worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 4 – Instructies van de klant – Energieprestatieregelgeving

4.1. Voorzieningen opgelegd door de klant, die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen door All-Tech BVBA worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer All-Tech BVBA tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enzovoort.3 Deze technische informatie wordt ten minste 30 werkdagen voor de aanvang van de werken overhandigd door de klant en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet onverwijld aan All-Tech BVBA worden bezorgd, zodat deze over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan All-Tech BVBA niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding.

4.2. All-Tech BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Artikel 5 – Uitvoering van de werken

5.1. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van All-Tech BVBA om,zonder dat er een vergoeding verschuldigd is aan de klant. De klant zal hiervan echter na het voorval door All-Tech BVBA worden verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. All-Tech BVBA bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5.2. De goederen worden op risico van All-Tech BVBA tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

5.3. Na levering of plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van All-Tech BVBA zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

5.4. Water, elektriciteit, verwarming zijn te voorzien door de klant. De klant voorziet eveneens een afvalcontainer, om de afval die ontstaat tijdens de werken, te deponeren. Zo niet, zal All-Tech BVBA zelf een afvalcontainer voorzien en deze aanrekenen aan de klant.

5.5. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. 4 Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

5.6. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Indien de klant een particulier is, worden deze regels gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. Indien de klant een professioneel is, worden de werken uitgevoerd volgens de uitvoeringsplannen die werden opgesteld door het studiebureau dat door de klant werd aangesteld. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. ALL TECH BVBA is een installatiebedrijf, en niet verantwoordelijk voor aangebrachte wijzigingen van de voorziene uitvoeringsregels.

Artikel 6 – Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

6.1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er, binnen de 8 dagen na de uitvoering van de werken, geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan All-Tech BVBA, de aanneming geacht wordt definitief te zijn aanvaard. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. All-Tech BVBA behoudt zich echter ook uitdrukkelijk het recht voor om een tussentijdse oplevering van de reeds uitgevoerde werken op te maken, indien de werken gefaseerd bij de klant zouden plaatsvinden.

6.2. All-Tech BVBA is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur die door de fabrikant van deze materialen zijn aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

6.3. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. All Tech BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde en gebruikte producten.

6.4. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit, die van bij de plaatsing bestonden moeten, binnen de 8 dagen, aangetekend worden gemeld aan All-Tech BVBA, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.5

6.5. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, noch als een zichtbaar of verborgen gebrek:

  • lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

6.6. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld en dit op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

6.7. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet:

  • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; • de schade veroorzaakt door overmacht;
  • de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
  • een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
  • een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
  • vorst- of vochtschade;

Artikel 7 – Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

7.1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, de prijs van alle reeds bestelde materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken op de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. Ook bij het annuleren van een bepaalde artikel en of lot binnen deze overeenkomst zijn de sancties van artikel 7.1. van toepassing.

7.2. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt All-Tech BVBA zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige 6 vergoeding kan verschuldigd zijn door All-Tech BVBA. Deze bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer All-Tech BVBA door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan All-Tech BVBA het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in art. 7.1.

7.3. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

7.4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

7.5. De klant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige levering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 euro per dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

7.6. Alle artikelen die niet in de overeenkomst vermeld staan van All-Tech BVBA en nodig zijn voor de juiste werking van de installatie, worden in meerprijs aangerekend.

Artikel 8 – Betaling

8.1. De prestaties worden gefactureerd zoals volgt, tenzij anders bepaald in de overeenkomst:

  • 30% van de hoofdsom bij bestelling ;
  • 30% van de hoofdsom bij aanvang der werken ;
  • 30% van de hoofdsom bij helft der werken (chape/pleisterklaar) ;
  • 10% van de hoofdsom bij het installeren van de hvac of sanitaire toestellen (afwerking).

8.2. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen 8 werkdagen na factuurdatum op de zetel van All-Tech BVBA.7

8.3. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

8.4. Alle facturen worden aangerekend met BTW, dit zowel voor particulieren als professionelen. All-Tech BVBA factureert niet onder ‘btw medecontractant’ en is verantwoordelijk voor de doorstorting per kwartaal aan de bevoegde overheidsinstantie.

Artikel 9 – Bevoegdheid

9.1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de materieel bevoegde rechtbanken van Tongeren.

9.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer infomatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close